O nama

SEPEN - Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine je nevladino i neprofitno udruženje koje deluje u oblasti proizvodnje i korišćenja ambalaže i zaštite životne sredine.

Reč Predsednika Upravnog Odbora

SEPEN se trudi da postane autoritativan i pouzdan glas svih koji prozivode i koriste ambalažu i kojima je stalo da se postojeći sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji unapredi. Praksa iz Evropske unije potvrdjuje da donosioci odluka u ovoj oblasti sve više promovišu jedinstvene stavove industrije o potrebnim regulatornim rešenjima kao i o unapredjivanju postojećih sistema. SEPEN je upravo to – jedinstveni glas industrije u cilju unapredjenja lanca vrednosti u oblasti pakovanja.

Svi smo svesni da politika zaštite životne sredine u Srbiji, kao i bilo gde drugde, ima ekonomski i praktičan uticaj na kompanije i privredne subjekte. SEPEN ima za cilj da kompanijama članicama omogući ekonomičan način praćenja i informisanja o dešavanjima i razvoju u ovoj oblasti politike u Srbiji i EU. SEPEN radi na postizanju punog razumevanja postojećih izazova, održavanju bliske saradnje između svih sektora lanca vrednosti pakovanja i nadležnih institucija u Srbiji, kao i izbegavanju barijera u trgovini. SEPEN je odnedavno član EUROPEN – Evropske asocijacije za pakovanje i životnu sredinu, najznačajnije Evropske asocijacije ove vrste.

Kao višekorisnička, multimaterijalna organizacija, radimo na tome da obezbedimo proporcionalan, pravičan i jednak tretman lanca snabdevanja ambalažom u celini. Verujem da je širok opseg našeg članstva naša najveća snaga, te da obezbeđuje preko potrebnu ravnotežu i zajedničko delovanje. Sadašnji i budući članovi SEPEN-a su kompanije koje podržavaju zajednički nastup industrijskih proizvođača, a u isto vreme su posvećene održivom rešavanju ekoloških izazova u vezi sa ambalažom i ambalažnim otpadom na aktivan i kooperativan način i bez favorizovanja bilo kog specifičnog materijala za pakovanje ili sistema pakovanja.

Članstvo u SEPEN-u otvoreno je za svaku kompaniju koja želi da zastupa svoje interese u segmentu pakovanja ili pakovanje robe, a ovde možete pronaći listu naših trenutnih članova.

Verujem da ćemo biti u prilici da se upoznamo i saradjujemo u budućnosti! Ukoliko ste zainteresovani za članstvo u našem Udruženju, molim vas da kontaktirate našeg Generlanog Sekretara.


Srdačani pozdravi!

Nikola Narančić
Predsednik Upravnog Odbora


Struktura

SEPEN je nevladino i neprofitno udruženje koje deluje u oblasti proizvodnje i korišćenja ambalaže i zaštite životne sredine i registrovano je u Republici Srbiji kao udruženje gradjana sa matičnim brojem 28205805. Statut našeg udruženja možete pogledati ovde.

Organi našeg Udruženja su Skupština, Generalni sekretar, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Ko je ko u SEPEN-u?

Nikola Narančić

Predsednik Upravnog Odbora


Nikola je rodjen u Kruševcu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je međunarodnu trgovinu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iskustvo u prodaji stekao je u medjunarodnim kompanijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom alkoholnih i bezalkoholnih pića. Kompaniji Ball Packaging Europe pridružio se 2012. godine na poziciji menadžera prodaje, a trenutno obavlja funkciju direktora prodaje za jugositočnu Evropu. Svojim zalaganjem i angažovanjem dao je značajan doprinos razvoju tržišta limenki i uspehu kompanije u ovom regionu. Nikola je oženjen i otac dva sina, Mihajla i Pavla.

Andrea Radonjić

Član Upravnog Odbora


Andrea je Public & Regulatory Affairs Manager u Coca Cola Hellenic Bottling Company. Diplomirala je i magistrirala na DEREE School of Business, The American College of Greece, na odseku za međunarodno poslovanje i marketing. Specijalizaciju iz oblasti medija i advertajzinga završila je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Obavljala je poslove brokera u Vernicos Yachts i marketing menadžera u firmi Bed & Bath. Andrea je radila u kompanijima Iksel i Eurobank EFG, a direktor marketinga i komunikacija bila je u firmi Chevrolet za centralnu istočnu Evropu. U Coca Cola HBC prelazi 2016. Predsednica je Environmental Commmitee AmCham u Srbiji.

Rebeka Božović

Član Upravnog Odbora


Rebeka vodi Udruženje pivara Srbije, jednu od najstarijih strukovnih organizacija u Srbiji. Obrazovanje je stekla na Filološkom fakultetu u Beogradu. Poslovnu karijeru započela je u političkoj partiji «Nova demokratija» gde je od 2004. godine radila na poslovima upravljanja omladinskim pokretom, rodnim pitanjima i odnosima sa javnošću. U periodu od 2000. do 2005. godine bila je odbornik Skupštine grada Beograda, a obavljala je i dužnost potpredsednika Skupštine Grada Beograda. U periodu 2006-2010. radi na poziciji generalnog sekretara SEKOPAK-a. Udata je i majka jednog deteta.

Dejan Djordjević

Član Upravnog Odbora


Dejan je direktor lanca snabdevanja u kompaniji «Knjaz Miloš AD» gde je došao sa pozicije SAP tim lidera u kompaniji Peštan d.o.o. 2012. godine. Dejan je radio i u metalskoj industriji u kompaniji 034 Metal Industry i finansijskom sektoru u banci Credit Agricole Srbija AD. Diplomske i magistarske studije iz oblasti biznis administracije i menadžmenta završio je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Takodje je magistrirao i na Mokrogorskoj školi menadžmenta. Dejan je profesionalno zainteresovan za pitanja upravljanja i optimizacije sistema lanaca snabdevanja.

Ivan Šekrevski

Član Upravnog Odbora


Ivan je nakon završenog DLD College-a u Londonu, stručno usavršavanje nastavio na The American College of Greece, u Atini. Od 2008. godine je u svojstvu vlasnika i potom direktora kompanije „Terra Production“ nastavio svoj poslovni put. „Terra Production“, sa sedistem u Indjiji, prva je uslužna punionica u Srbiji. Bavi se uslužnom proizvodnjom i punjenjem bezalkoholnih pića i piva u limenke, a po kvalitetu, asortimanu proizvoda i obimu proizvodnje predstavlja lidera u regionu jugoistočne Evrope.

Tamara Stankovic

Tamara Stanković

Predsednica Nadzornog Odbora


Tamara je rođena u Beogradu, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je potom završila i specijalističke stukovne studije iz oblasti prava Evropskih integracija i Korporativnog upravljanja. Nakon rada u advokatskoj kancelariji, 2005. godine započinje svoju karijeru u kompaniji Philip Morris, u pravnom sektoru, a 2016. godine prelazi u korporativni sektor gde se bavi regulatornim pitanjima, kao i programima podrške za mlade naučnike i realizaciju njihovih ideja u naučno-istraživačkom radu. Od aprila 2018. godine postaje direktor Korporativnih poslova za region jugoistočne Evrope. Udata je i ima dva sina.

Adrijana Despotović

Član Nadzornog Odbora i Predsedavajuća Skupštine


Adrijana je od 2014. godine je na poziciji direktora pravnih poslova u kompaniji “Knjaz Miloš” a.d. Aranđelovac. Pravnim poslovima rukovodila je i u kompanijama “Carnex” i “Sunoko” u okviru MK Group. Najveći deo svoje karijere radila je u FMCG industrijama, koje su se u tom periodu u Srbiji susretale sa brojnim novinama i izazovima u oblasti propisa o zaštiti životne sredine, čime je stekla značajno iskustvo iz ove oblasti. Adrijana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Jelena Kiš

Član Nadzornog Odbora


Jelena je menadžera za održivost i regulatorne poslove za centralnu i istočnu Evropu u kompaniji Ball Packaging Europe. Po obrazovanju je magistar biologije. Jelena je radila kao menadžer u Regional Environmental Center (REC) gde se bavila projektima zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Za Recan fondaciju za reciklažu limenki za piće počela je da radi 2005. U 2013. godini Jelena je pokrenula kampanju «Svaka limenka se računa» u Crnoj Gori, a 2017. godine u Srbiji i Sloveniji. U Srbiji radi na definisanju legislative vezane za upravljanje ambalažnim otpadom sa ciljem povećanja procenta reciklaže limenki.

Srdjan Sušić

Generalni Sekretar


Srdjan je magistrirao na London School of Economics and Political Science u oblasti politike životne sredine, regulative i planiranja. Oblast njegovog doktorskog rada su medjunarodne i evropske studije. Srdjan ima preko 15 godina profesionalnog iskustva stečenog u medjunarodnim i regionalnim organizacijama, kao i na projektima Svetske banke i drugih multilateralnih institucija koje se bave razvojem strategija i politika u životnoj sredini u jugositočnoj Evropi, Ukrajini, Belorusiji, Moldaviji i zemljama severne Afrike i Bliskog istoka. Srdjan je oženjen, ima sina i ćerku, voli da jedri i kuva.


Skupština


Skupština je najviši organ našeg Udruženja i čine je čine svi članovi Udruženja. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, i donosi plan i program rada, imenuje Generalnog sekretara, razmatra i usvaja izveštaj Upravnog odbora, razmatra i usvaja finansijske planove i izveštaje, te odlučuje o statusnim promenama Udruženja.

Generalni sekretar


Generalni sekretar predstavlja i zastupa naše Udruženje. Generalnog sekretara imenuje Skupština na period od četiri godine, te je zadužen da sprovodi poslovnu politiku i planove donete na sednicama Skupštine i Upravnog odbora, organizuje i rukovodi aktivnostima Udruženja, stara se o informisanosti članova o aktivnostima Udruženja i za svoj rad je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

Upravni odbor


Upravni odbor je izvršni organ Udruženja i stara se o sprovođenju ciljeva Udruženja, sastoji se od pet članova, predstavnika privrednih društava ili udruženja, koje bira i razrešava Skupština, dok nijedan član Udruženja ne može imati više od jednog predstavnika u Upravnom Odboru. Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Članovi Upravnog odbora se biraju na period od dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor, iz reda svojih članova, bira predsednika i dva potpredsednika.

Nadzorni odbor


Nadzorni odbor je samostalni organ Udruženja, a njegove članove bira Skupština na period od dve godine. Nadzorni odbor ima tri člana, predstavnika privrednih društava ili udruženja, koji između sebe biraju predsednika, koji saziva i vodi sastanke ovog tela. Nadzorni odbor vrši pregled i kontrolu celokupnog materijalnog i finansijskog poslovanja Udruženja i o tome podnosi izveštaj Skupštini.

Postanite člana SEPEN udruženja!

SEPEN - Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine

Cilj


Cilj SEPEN-a je da jedinstveno predstavlja, uzajamno poveže, analizira i ustanovi mrežu kompanija i industrije koje su uključene u proizvodnju ambalaže ili u poslovanju koriste ambalažu.

Posebno smo posvećeni povezivanju dobavljača sirovih materijala, proizvođače ambalaže, pakere i punionice, distributere i maloprodaju, profesionalna udruženja i asocijacije koje se bave ambalažom i upravljanjem ambalažnim otpadom, reciklere, kao i obrazovne institucije.

SEPEN se bavi obezbeđivanjem i analiziranjem naučnih i stručnih podataka i tehničkih rešenja u vezi sa analiziranjem prednostima ambalaže i pitanjima vezanim za uticaj ambalaže na životnu sredinu u Srbiji.

Naš cilj je da obezbedimo neutralnu komunikacionu platformu sa regulatornim telima, da radimo na sprečavanju diskriminatornih propisa o ambalaži i da pružamo kontinuiranu savetodavnu podršku u razvoju regulative i unapredjenjui prakse u upravljanju ambalažnim otpadom. SEPEN takodje:

 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 • organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine;
 • objavljuje publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;
 • organizuje volonterske akcije;
 • sarađuje sa međunarodnim organizacijama i ostalim relevantnim institucijama u ovoj oblasti;
 • izučava pravne propise nacionalnog zakonodavstva, posebno iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
 • prikuplja i komunicira statističke podatke u vezi sa nacionalnom ambalažnom industrijom;
 • obezbeđuje adekvatnu komunikaciju zaključaka naučnih istraživanja sa zainteresovanim akterima.

Naše vrednosti


 • Otvorenost – za novo i drugačije mišljenje;
 • Nezavisnost – nezavisni smo u odlučivanje i ostvarivanju svojih ciljeva od bilo kod pojednica, institucije, organizacije ili političke partije;
 • Profesionalazam – sticanje znanjau cilju unapređenja stručnosti i sposobnosti da se ono primeni;
 • Inicijativa – predlaganje novih održivih rešenja;
 • Odgovornost – prema ekonomskoj stabilnosti, socijalnoj politici i zaštiti životne sredine;
 • Poštovanje aktera u sistemu upravljanu otpadom – ravnopravan odnos sa svim akterima i spremnost za saradnju;
 • Timski rad – do cilja se dolazi timskim radom uvažavajuči mišljenja i interese;
 • Informisanost – prikupljanje relevantnih informacija doprinosi ispunjavanju cilja;
 • Legalnost i moralnost– sve aktivnosti se obavljaju su u skladu sa pozitivnim propisima i moralnim načelima;
 • Neprofitnost – ciljevi nisu usmereni na ličnu korist već na dobrobit društva;
 • Nekonfliktnost - u ispunjavanju ciljeva, sve potencijalne i postojeće sukobe interesa prepoznajemo i sprečavamo kako ne bi naneli štetu udruženju, njenim članovima, saradnicima i partnerima;
 • Javnost rada – rad udruženja je javan pošto je od interesa svih građana;
 • Odgovornost prema imovini i sredstvima koja su na poverena – odnosimo se kao „dobar domaćin“ i pažljivo upravljamo finansijama.

Pridružite nam se